Nhiều hoạt động tổ chức tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam