Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài